Skip directly to content

ЗА ВАС ПЪРВОКЛАСНИЦИ

                  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “К У Л А Т А”  гр. КАЗАНЛЪК

      Обл. Стара Загора, Общ. Казанлък, гр. Казанлък , ул. “19-ти Февруари” № 3 тел./факс 6 24 73

e-mail: oukula@abv.bg

 

Прием  на ученици на ученици в първиклас за учебната 2016/2017 година

 

І. Общи положения

За учебната 2016 / 2017г. ще се приемат  3  паралелки по 24 ученика.

II.На основание чл. 150, ал.1,т.2 от ППЗНП и писмо на Министъра на МОН с изх. №9105-23/21.01.2016г. Педагогическият съвет на ОУ „Кулата“ на заседание, състояло се на 26.02.2016 г., прие:

Критерии и точкова система за прием на ученици в първи клас за учебната 2016 – 2017г.

1.      Деца  от семейството, които са ученици в ОУ „Кулата“ - 5т..

2.      Деца и внуци на възпитаници на училището – 5т.

3.      Деца и внуци на педагогически специалисти, работещи  в ОУ „ Кулата“ – 5т.

4.      Адресна регистрация в района на  ОУ „Кулата“-4т.

5.      Месторабота на родителите в района на училището - 3т.

6.      Специфични случаи/сирак, полусирак, деца със СОП, деца от многодетни семейства /-3т.

Необходими документи, доказващи критериите:

1.      Училищна документация

2.      Училищна документация

3.      Училищна документация

4.      Копие от лична карта на родителя за удостоверяване на адресната регистрация или служебна бележка-удостоверение от общината за адресна регистрация

5.      Служебна бележка от местоработата на родителите

6.       Специфични случаи / с необходими документи/

 

III. График на дейностите

 

1.      В срок до 28.02.2016 г., на основание чл.150, ал.1, т.6 от ППЗН, Педагогическият съвет на училището да определи реда за приемане на ученици, в това число график на дейностите, необходимите документи, критерии за подбор.

2.      В срок до 02.03.2016 г., в изпълнение на решението на ПС и на основание ч.147, ал.1, т.1 и т.9 от ППЗН, директора със Заповед обективира реда за приемане на ученици, определен от ПС.

3.      Информацията за реда, сроковете, критериите за подбор и друга информация от значение за записване в Iклас следва да бъде широко оповестена непосредствено след издаване заповедта на директора чрез поставяне на видно място в училището и  по друг подходящ начин.

4.      В срок до 30.05.2016г. училищата приемат молби /заявления/ за записване на първокласници с приложените необходими документи.

5.      На 3.06.2016г в 17.00ч.се обявяват списъците с класираните ученици.

6.      Записването на класираните учениците да се извърши на 06.06. 2016г и 07.06. .2016г само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група. Удостоверения за завършена подготвителна група не следва да се  приемат преди записването на първокласниците.

7.      Свободните след първото класиране места да се обявят на 08.06.2016г до 17.30 часа. За свободни се считата местата, необходими за достигане на максимален брой ученици в паралелка, обявен от училището, но не повече от 24 ученици в паралелка. В случай на класиране на близнак, другият моце да бъде приет над посочения максимален брой ученици.

8.      Попълването на свободните места да се извърши на 09.06.2016 г. и 10.06.2016 г.

9.      На 13.06.2016 г. да се обяват свободните места, като попълването им се извършва в срок до 15.09.2016 г.

10.  Родителите, подали молби след определения в графика срок, могат да подават молби за записване след като бъдат обявени свободните места.

IV. Необходими документи:

1.      Заявление по образец

2.      Оригинално удостоверение за завършена подготвителна група / клас

3.      Копие от акта за раждане на детето

4.      Документи за критериите

V. Комисияза прием  на ученици на ученици в първиклас за учебната 2016 / 2017 година

Теодора Бакалова-председател

Гергана Чорбаджийска

Таня Узунчева

Радостина Калчева

Елена Недялкова

 

 Техническо лице: Диана Иванова

 

VI. Родителски срещи

 29.03.2016 г. - Ден на отворени врати

 07.06.2016 г. – Родителска среща

 


 

 

Post new comment