Skip directly to content

Молба за прием

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КУЛАТА”  гр.КАЗАНЛЪК

Обл. Стара Загора, гр. Казанлък , ул. “19-ти Февруари” № 3 (0431 / 6 24 73

e-mail: oukula@abv.bg

 

вх. № .............................                                              

 

  До Директора

  на ОУ „Кулата”

  гр.Казанлък                                                               

 

З А Я В Л Е Н И Е

за прием на ученик в І клас

 

от …………......................................................................................….……………….     

родител на .................................................................................................................

ЕГН на детето ..........................., месторождение .................................................

Адрес: гр ..................................................................................................................

ж.к./ул........................................................................................................................

телефон, GSM......................................e-mail...........................................................  

 

Госпожо Директор,

 

Желая синът ми/дъщеря ми да бъде записан/а в повереното Ви училище в първи клас за учебната 2016/2017 г.

 

 

I.                   Критерии за участие в класирането

 

критерии

съответствие

точки

1. Деца  от семейството, които са ученици в ОУ „Кулата“

 

5

2. Деца и внуци на възпитаници на училището

 

5

3. Деца и внуци на педагогически специалисти, работещи  в ОУ

„ Кулата“

 

 

5

4. Адресна регистрация в района на  ОУ „Кулата“

 

4

5.Месторабота на родителите в района на училището

 

3

6. Специфични случаи/сирак, полусирак, деца със СОП, деца от многодетни семейства /

 

3

 

 

 

 

I. Желание за участие в целодневно обучение:   да/не

II. Желание за ЗИП: ……………………………………………

 

Подал заявлението: .................................................................................

Име и подпис народител