Skip directly to content

"Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Начало на проекта – 21.02.2012 г.

 Продължителност – 24 месеца

Координатор: Маргарита Минчева

Членове: Гергана Янакиева, Радостина Калчева, Параскева Дичева – ресурсен учител

 

Post new comment